41 Mondun Bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS (41 modun)

Mật khẩu mở modun: 123456

Module THCS 1 - Đặc điểm tâm sinh lý học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 2 - Đặc điểm học tập của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 3 - Giáo dục học sinh trung học cơ sở cá biệt.pdf

Module THCS 4 - Phương pháp và kĩ thuật thu thập xử lý thông tin về môi trường giáo dục trung học cơ sở.pdf

Module THCS 5 - Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên.pdf

Module THCS 6 - Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 7 - Hướng dẫn tư vấn cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 8 - Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn tư vấn cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 9 - Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.pdf

Module THCS 10 - Rào cản học tập của các đối tượng học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 11 - Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ học sinh dân tộc thiểu số trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 12 - Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 13 - Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở trong xây dựng kế hoạch dạy học.pdf

Module THCS 14 - Xây dựng kế hoạch theo hướng dạy học tích hớp.pdf

Module THCS 15 - Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.pdf

Module THCS 16 - Hồ sơ dạy học.pdf

Module THCS 17 - Tim kiem, khai thac, xu ly thong tin phuc vu bai giang.pdf

Module THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.pdf

Module THCS 19 - Dạy học với công nghệ thông tin.pdf

Module THCS 20 - Sử dụng các thiết bị dạy học.pdf

Module THCS 21 - Bảo quản sửa chữa sáng tạo thiết bị dạy học.pdf

Module THCS 22 - Sử dụng một số phần mềm dạy học.pdf

Module THCS 23 - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.pdf

Module THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.pdf

Module THCS 25 - Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 26 - Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 27 - Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 28 - Kế hoach hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 29 - Giáo dục học sinh trung học cơ sở thông qua các hoạt động giáo dục.pdf

Module THCS 30 - Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 31 - Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.pdf

Module THCS 32 - Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.pdf

Module THCS 33 - Giai quyet tinh huong su pham trong cong tac chu nhiem.pdf

Module THCS 34 - Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở.pdf

Module THCS 35 - Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 36 - Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 37 - Giao duc vi su phat trien ben vung o trng THCS.pdf

Module THCS 38 - Giáo dục hòa nhập trong giáo dục trung học cơ sở.pdf

Module THCS 39 - Phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh trung học cơ sở.pdf

Module THCS 40 - Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục.pdf

Module THCS 41 - Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học cơ sở.pdf